F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden

 • Begripsbepaling
  ARCO-MUSIC is een Vereniging Onder Firma (VOF) met als maatschappelijke zetel Berlaarsesteenweg 84, 2500 Lier, België.

  DE KLANT maakt gebruik van - of doet beroep op - de apparatuur, de diensten en de advisering op het gebied van compositie, uitvoering, muziekopname, productie en/of service van ARCO-MUSIC. ARCO-MUSIC bezit de nodige kennis teneinde dergelijke professionele dienstverlening te bieden en is bereid deze kennis aan te wenden ten voordele van DE KLANT, die dit accepteert. DE KLANT houdt zich op een (semi-) professionele manier met muziek bezig.

  Alle diensten van ARCO-MUSIC vallen onder het exclusieve eigendomsrecht van ARCO-MUSIC. DE KLANT krijgt van ARCO-MUSIC de toestemming om deze diensten voor zover van toepassing voor eigen gebruik en voor niet commerciële doeleinden te gebruiken. Voorafgaand aan elke commerciële uitbating van de diensten, zoals duplicatie, publicatie, internetverkoop, of welke andere vorm dan ook, is een ondertekende schriftelijke toestemming van ARCO-MUSIC vereist.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing telkens op enige manier een beroep gedaan wordt op de apparatuur, de diensten en advisering op het gebied van muziekopname, productie en service van ARCO-MUSIC. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van ARCO-MUSIC, voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

 • Artikel 1: Opdracht
  1.1

  ARCO-MUSIC  aanvaardt zijn apparatuur ter beschikking te stellen en de gespecialiseerde diensten volgens uurregeling, zoals vermeld in bijlage of op de bestelbon (als van toepassing) te verzekeren aan DE KLANT.

  1.2

  ARCO-MUSIC zal deze diensten verrichten op de met DE KLANT overeengekomen locatie en gedurende de termijn als vermeld in bijlage of op de bestelbon. DE KLANT zal, met het oog op het genieten van de diensten, vrije toegang hebben tot de infrastructuur van ARCO-MUSIC, alsook tot alle materiaal, toestellen en informatie die betrekking hebben op de opdracht en verband houden met de uitvoering van de diensten. Concreet zal DE KLANT vooraf een limitatieve lijst bezorgen van alle leden en/of (sessie) muzikanten die gedurende de termijn aanwezig zullen zijn op de overeengekomen locatie. ARCO-MUSIC behoudt zich het recht voor om personen die niet op deze lijst voorkomen de toegang te weigeren.

  1.3

  DE KLANT is op de hoogte van de technische faciliteiten van ARCO-MUSIC. Mocht een bepaald toestel niet aanwezig zijn, kan het via ARCO-MUSIC gehuurd worden op het moment van de bestelling, tegen nader te bepalen prijs en voorwaarden. Hetzelfde geldt voor eventueel extra te verrichten diensten (technici, catering, verblijf, extra transport…).

  1.4

  Tenzij anders overeengekomen, zullen de diensten worden verricht door Jo Schelkens en Jelle Tassyns, zaakvoerders van ARCO-MUSIC . De zaakvoerders behouden zich het recht voor om in voorkomende gevallen zich te laten vervangen door bekwamen technici en opnameleiders. Dit zal in geen geval aanleiding geven tot enige vermindering van de overeengekomen gage of tot de ontbinding van het contract.

  DE KLANT wordt voor de toepassing van deze overeenkomst niet als consument beschouwd maar gaat een relatie aan met ARCO-MUSIC als (semi-) professionele muzikant en dient zich dus te gedragen naar de algemene en eerlijke beroepsgebruiken van de muziekindustrie. Op geen enkele manier komt er een arbeidsovereenkomst tot stand of is er sprake van een werkgever - werknemer relatie, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 • Artikel 2: Vergoedingen
  2.1

  Als tegenprestatie voor de in artikel 1 vermelde diensten zal ARCO-MUSIC een vergoeding ontvangen als overeengekomen in bijlage, bevestigde offerte of op de bestelbon. De prijs omvat geen extra werkuren en is in principe zonder eten, dranken, overnachtingen en extra kosten. Voor extra werkuren niet overeengekomen in de bijlage, bevestigde offerte of op de bestelbon zal €30 per begonnen uur en per technicus gefactureerd worden. Al onze prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

  2.2

  ARCO-MUSIC zal na een prijsaanvraag alle modaliteiten formuleren in een offerte. De in deze offerte aangegeven prijs en voorwaarden zullen twee weken geldig blijven. Indien DE KLANT deze offerte niet binnen de twee weken schriftelijk bevestigt, zal ze nietig verklaard worden.

  2.3

  Er wordt voorzien in een voorschot van 30% van het bedrag, te betalen bij ondertekening van de offerte. Mocht de klant, om welke reden ook, afzeggen ten minste twee maanden voor de aanvang van het contract dan is DE KLANT een bedrag verschuldigd van 30% van het bedrag op de offerte. Indien er afgezegd wordt binnen één week voor aanvang van het contract, is DE KLANT een bedrag verschuldigd van 60% van het bedrag op de offerte. Bij afzegging minder dan één dag moet het totale bedrag/saldo integraal betaald worden op het rekeningnummer vermeld op de offerte. Indien DE KLANT niet komt opdagen op de eerste geboekte dag is bovendien een schadevergoeding van 25% bovenop het totale bedrag verschuldigd, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte extra kosten zoals, maar niet beperkt tot, inhuur van extra materialen, boeking van musici, arrangementen, etc... . Indien tijdens de opname blijkt dat er een probleem is met de betaling of er geheel of gedeeltelijk niet betaald is, is ARCO-MUSIC ten allen tijde gerechtigd de opname stop te zetten zonder dat dit op enige manier aanleiding zal geven tot enige terugbetaling of vergoeding aan DE KLANT.

  2.4

  ARCO-MUSIC heeft het recht een waarborg te eisen voor het geval DE KLANT schade toebrengt aan de apparatuur en/of infrastructuur van ARCO-MUSIC of van de apparatuur en/of infrastructuur ter beschikking gesteld door derden. ARCO-MUSIC zal het bedrag van de herstelling en/of vervanging van het beschadigde goed integraal doorrekenen, vermeerderd met een schadevergoeding per dag dat het goed niet beschikbaar was voor ARCO-MUSIC of  derden.

  2.5

  De prijzen liggen in principe vast. ARCO-MUSIC behoudt echter het recht om prijsaanpassingen door te voeren, te indexeren of andere prijsverhogingen van derden door te rekenen aan DE KLANT. Eens een prijsafspraak voor een project gemaakt is, zal ARCO-MUSIC deze niet eenzijdig veranderen tenzij deze prijsverandering veroorzaakt werd door de klant, of door een prijsverhoging van derden of door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van ARCO-MUSIC om.

  2.6

  Klachten betreffende de facturatie en overeenkomsten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend bij ARCO-MUSIC toekomen binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betwisting binnen deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. De facturen zijn betaalbaar de 21ste werkdag na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar met zich mee. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 3 weken na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 (waarde januari 2014 en te indexeren). Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Tenzij anders vermeld, gebeurt de betaling van deze factuur enkel geldig en kwijtend door overschrijving op bankrekening BE56 0017 2078 8888, BIC code: GEBA BE BB (BNP Paribas Fortis) van ARCO-MUSIC en met vermelding van de referentie als vermeld op de factuur.

  2.7

  De facturen van ARCO-MUSIC kunnen geldig zowel per post als per email naar DE KLANT worden gestuurd.

 • Artikel 3: Informatie
  3.1

  Beide partijen erkennen dat zij, door de uitvoering van de diensten, kennis kunnen krijgen van strikt vertrouwelijke informatie en verbinden er zich toe alle informatie van persoonlijke, commerciële, technische, operationele, financiële of welk andere aard die door, of naar aanleiding van, de uitvoering van de diensten wordt vernomen of die wordt medegedeeld, tegenover derden geheim te houden en niet tot eigen voordeel of ten voordele van enige andere persoon of entiteit aan te wenden. Persoonsgegevens van DE KLANT en/of zijn gasten, die vrijwillig ter beschikking werden gesteld, mogen door ARCO-MUSIC gebruikt worden om hem op de hoogte te houden van de ARCO-MUSIC activiteiten en aanverwanten van bedrijven waar ARCO-MUSIC een samenwerkingsverband mee heeft, tenzij DE KLANT uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt om dit niet te doen. Indien deze gegevens elektronisch verwerkt zouden worden, heeft DE KLANT uiteraard altijd de rechten van wijziging en consultatie conform de privacywet van 1992.

  3.2

  Concepten, ideeën en voorstellen die voor DE KLANT ontwikkeld werden, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van ARCO-MUSIC. De opdrachtgever is niet bevoegd deze concepten, ideeën en voorstellen op één of andere manier aan te wenden en/of aan derden kenbaar te maken. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt ARCO-MUSIC de DE KLANT in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid zal juridische consequenties hebben. Een productie van ARCO-MUSIC mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARCO-MUSIC.

  3.3

  Er wordt overeengekomen dat ARCO-MUSIC een zogenaamde 'credit' zal verkrijgen op de geluidsdragers van DE KLANT. Op zijn beurt is ARCO-MUSIC  gerechtigd ten allen tijde gebruik te maken van naam, beeld, logo, muziekfragment van DE KLANT voor marketing- en prospectie doeleinden.

 • Artikel 4: Welzijn tijdens het werk
  4.1

  DE KLANT zal ervoor instaan dat er geen hinderlijke zaken of zaken die mogelijk een fysiek, technisch of hygiënisch gevaar kunnen betekenen (wapens, stralingsapparatuur, voedsel, drugs, kinderen, dieren…) op de opnamelocatie aanwezig zijn. Algemeen zal DE KLANT er voor zorgen dat alles in een aangename sfeer verloopt en dat de gasten en de studiotechnici de locatie en de apparatuur op een respectvolle manier behandelen. Elke schade die toegebracht wordt door DE KLANT of zijn gasten zal volledig door hem vergoed worden.

  4.2

  DE KLANT is altijd en volledig verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten. Mocht er tijdens de diensten een incident gebeuren, met inbegrip van geweld of handtastelijkheid, dan heeft ARCO-MUSIC op dat moment het recht om na overleg met en waarschuwing van DE KLANT de diensten onmiddellijk stop te zetten, met behoud van de tot dan gerealiseerde opnamen. Dit geheel voor rekening van DE KLANT, zonder dat er op enige manier aanleiding zal zijn tot enige terugbetaling of vergoeding aan DE KLANT.

 • Artikel 5: Staat van het materiaal
  5.1

  DE KLANT erkent dat de door hem gehuurde, gebruikte of ontvangen materialen in perfecte staat verkeren en goed functioneren. Hij verklaart volledig te weten op welke wijze het materiaal getransporteerd, opgesteld, bediend en afgebroken moet worden en verbindt er zich toe het met de uiterste zorg te gebruiken. Hij verplicht zich ertoe het materiaal enkel te gebruiken voor het afgesproken doel en geen enkele wijziging van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen. In geen enkel geval is DE KLANT bevoegd om het materiaal te modificeren en/of te herstellen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ARCO-MUSIC. Wanneer bij levering/installatie van het materiaal een defect ontdekt wordt, zal ARCO-MUSIC alles in het werk stellen om een minstens gelijkwaardige vervangoptie aan te bieden. Dit defect en/of deze vervanging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch kan dit als voorwendsel dienen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het huurbedrag.

  5.2 Levering van materiaal

  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn de leveringstermijnen steeds bij benadering te interpreteren. ARCO-MUSIC verbindt er zich toe al het redelijke te doen ter naleving. Bij niet-naleving van de leveringstermijnen kan DE KLANT in geen geval schadevergoeding vorderen of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. DE KLANT dient bij elke levering door ARCO-MUSIC van gehuurd materiaal aanwezig te zijn en na de levering de bestelbon af te tekenen. Indien de huurder echter verzaakt aanwezig te zijn bij levering, erkent de huurder dat de goederen geleverd werden conform de offerte. Indien hierover betwisting bestaat, heeft de huurder steeds de mogelijkheid zulks onmiddellijk per mail en aangetekend schrijven te melden zolang de activiteit, waarvoor DE KLANT goederen gehuurd heeft bij ARCO-MUSIC nog niet gestart is. Klachten omtrent het gehuurde materiaal dienen uiterlijk binnen de 3 dagen na de levering per mail of aangetekend schrijven gemeld te worden  aan de verhuurder.

  5.3 Verlies of beschadiging van materiaal

  DE KLANT draagt alle risico’s, ook in geval van overmacht, voor het verlies van, of schade toegebracht aan het gebruikte en/of geleende materiaal. DE KLANT ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal tegenover ARCO-MUSIC in dit opzicht, welke ook de persoon moge zijn die een eis instelt. DE KLANT is verplicht het gehuurde materiaal voor zijn rekening te laten verzekeren voor de nieuwprijs tegen elke vernieling of beschadiging van welke aard ook, alsmede tegen diefstal en/of handelingen door derden, materiaalbreuk, alle huurrisico’s alsmede onbeperkte burgerlijke aansprakelijkheid. Indien zou blijken dat DE KLANT in gebreke gebleven is een verzekering af te sluiten, zal DE KLANT hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. De overeenkomst zal niet geschorst worden en zal volledig van kracht blijven in afwachting van reparatie of vervanging van het verloren of gestolen materiaal. In geval van een ongeval of diefstal moeten de verzekeringsmaatschappijen de voorziene schadevergoedingen direct aan ARCO-MUSIC overmaken. DE KLANT verplicht zich ertoe de verhuurder onmiddellijk te verwittigen per aangetekend schrijven indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk:

  a) in beslag genomen wordt door derden. DE KLANT verplicht zich er tevens toe de beslagleggende partij ervan op de hoogte te brengen dat het in beslag genomen materiaal aan ARCO-MUSIC toebehoort. In dit geval zullen de kosten van de procedure tot terugvordering van de in beslag genomen goederen volledig ten laste vallen van DE KLANT.

  b) betrokken zou zijn in een ongeval waarbij materiële schade of lichamelijk letsel ontstaan is of wanneer het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk betrokken is bij een burgerlijke of strafrechtelijke procedure.

  c) om enigerlei andere reden opgevorderd, geleend, gestolen of beschadigd zou worden.

  DE KLANT is hierbij verplicht een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van DE KLANT. Deze dient aan ARCO-MUSIC alle documenten en alle gegevens te verschaffen, die deze laatste noodzakelijk acht. Indien DE KLANT geen eigenaar is van het pand waarin de gehuurde apparaten ondergebracht zijn, verplicht DE KLANT zich ertoe om ARCO-MUSIC op zijn verzoek de naam mede te delen van de eigenaar, of de bezoldigde, hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser(s), opdat elke gebruikelijke kennisgeving aan hen gedaan kan worden.

  5.4 Vrijwaring van de verhuurder voor aanspraken van derden

  DE KLANT is tevens aansprakelijk voor de schade, zowel materieel als lichamelijk, geleden door derden, ontstaan door het gebruik van het gehuurde materiaal en zal ARCO-MUSIC vrijwaren voor alle aanspraken dewelke derden hieromtrent richten aan DE KLANT.

  5.5 Overschrijden huurtermijn

  Wanneer de goederen niet strikt binnen de overeengekomen termijn teruggegeven worden, onverschillig om welke reden dan ook, heeft ARCO-MUSIC de keuze bijkomend te factureren voor de overschreden periode, dan wel deze goederen te beschouwen als te zijn verkocht en te factureren tegen de handelswaarde (nieuwprijs). Bovenop de gefactureerde handelswaarde zal een gebruiksderving aangerekend worden voor de volledige duurtijd van het in bezit zijn van de gehuurde materialen door DE KLANT tot aan de aankoop of levering van een vervangtoestel/materiaal. ARCO-MUSIC zal ook de kosten aanrekenen die voortvloeien uit het niet tijdig teruggeven van de gehuurde materialen, bijvoorbeeld, maar niet limitatief, alle kosten (o.a. omzetverlies, gezichtsverlies, schadevergoedingen…) die ARCO-MUSIC lijdt door het niet voorhanden hebben van materiaal door het te laat terugbrengen.

  5.6 Teruggave van gebruikte materialen

  DE KLANT verplicht er zich toe het gehuurde materiaal terug te geven in de staat zoals beschreven in de offerte bij aanvang van de overeenkomst. Alle onderdelen die bij de teruggave van het materiaal ontbreken, zullen als verkocht beschouwd worden en tegen de handelswaarde (nieuwprijs) worden gefactureerd. Bij het terugbrengen van huurgoederen kan DE KLANT eisen dat de goederen in zijn aanwezigheid nagezien worden en dat er samen een staat van eventuele schade kan worden opgesteld. Deze staat wordt in dubbel opgesteld en door beide partijen ondertekend. Beide partijen ontvangen hiervan één exemplaar. Indien de huurder afziet van deze gezamenlijke opstelling, gaat hij akkoord met de eventuele staat van schade die door ARCO-MUSIC eenzijdig zal opgesteld worden bij nazicht van de goederen.

 • Artikel 6: Aansprakelijkheid
  6.1

  ARCO-MUSIC aanvaardt geen enkel risico voor diefstal, verlies en/of beschadiging van goederen meegebracht door DE KLANT of zijn gasten. Indien DE KLANT of zijn gasten de apparatuur of infrastructuur van ARCO-MUSIC of materiaal/infrastructuur van derden ter beschikking gesteld aan ARCO-MUSIC op enige manier beschadigt, zal dit dienen vergoed te worden tegen nieuwwaarde volgens de tarieven die door ARCO-MUSIC door middel van catalogi of offertes aantoonbaar gemaakt worden.

  6.2

  Als apparatuur van, of gehuurd via ARCO-MUSIC op enige manier defect is (behoudens artikel 5.1) zal ARCO-MUSIC alles in het werk stellen om deze op een professionele manier te herstellen zodat DE KLANT dit in geen geval kan inroepen om het contract te beëindigen, terugbetaling of schadevergoeding te vragen.

  6.3

  Elke situatie van stroompanne, onweer, staking, overlast door geluidshinder omwille van onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot wegenwerken, luchtverkeer, spelende kinderen, omgevingsgeluid… en alle andere gevallen van overmacht, kunnen nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling of schadevergoeding.

  6.4

  In het geval ARCO-MUSIC arrangementen / opnames / transcripties / publicaties van om het even welke bestaande muziek of partituur maakt in opdracht van DE KLANT, moet deze laatste zich volledig in regel stellen met het auteursrecht. DE KLANT dient steeds in het bezit te zijn van een document van de originele rechthebbende, waarin de expliciete toestemming verleend wordt om het arrangement / de opnames / de transcripties / de publicaties te maken, te laten maken of te gebruiken. Dit document kan altijd opgevraagd worden door ARCO-MUSICARCO-MUSIC zal nooit aansprakelijkheid opnemen in verband met het al dan niet gebruiken, veranderen en publiceren van welke muziek dan ook. Arrangementen / opnames / composities / publicaties / lezingen en concepten gemaakt door ARCO-MUSIC zijn altijd onderworpen aan de geldende regels betreffende het auteursrecht.

 • Artikel 7: Archivering
  ARCO-MUSIC verbindt er zich toe om van elke opname (behoudens proefopnames) een back-up te bewaren gedurende twee jaar na de opname, met uitzondering van verlies van data door overmacht.
 • Artikel 8: Onafhankelijkheid der clausules
  Deze overeenkomst vervangt alle andere overeenkomsten en/of correspondentie tussen de partijen, tenzij expliciet anders en schriftelijk vermeld door ARCO-MUSICMocht één of meerdere dezer clausules onder andere door een dwingende wetsbepaling nietig komen te worden, zullen deze vervangen worden door de clausules die het meeste aansluiten bij de intentie van ARCO-MUSIC.
 • Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing. Indien gebeurlijke geschillen niet in der minne opgelost kunnen worden, zullen enkel de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen of Dendermonde bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. Partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en er volledig mee akkoord te gaan.

Microfoons

 • Welke types microfoons worden gebruikt?
  Microfoons zijn er in veel soorten, maten en kwaliteiten, voor verschillende toepassingsgebieden:

  Dynamische microfoons. Bij deze microfoons bestaat de kern uit een sterke magneet, waaromheen een spoel is opgehangen. De spoel zit vast aan het membraan, een héél dun vlies van kunststof, dat als een 'trommelvlies' werkt. Het binnenkomende geluid brengt het membraan in trilling, daardoor gaat de spoel in hetzelfde tempo bewegen in het magneetveld. Daardoor wordt er een spanning geïnduceerd (in de grootte-orde van duizendste of zelfs miljoenste Volts). Dit is het 'moving coil' principe. Door de massa van het membraan en de spoel is het met dit soort microfoons niet goed mogelijk om frequenties boven 15kHz weer te geven. Grote geluidsdrukken (tot zo'n 150dB) zijn voor een goede dynamische microfoon meestal geen probleem. Dynamische microfoons zijn de meest gebruikte microfoons voor PA-toepassingen. Ze kunnen behoorlijk goed klinken en zijn minder kwetsbaar dan bijvoorbeeld condensatormicrofoons. Sommige nieuwere typen microfoons hebben een magneet van neodymium, dat een sterker magneetveld kan opwekken dan de gangbare magneet-materialen. Zodoende kan zo'n microfoon een hogere output hebben (meer signaal en dus een betere signaal/ruis verhouding).

  Condensator microfoons. Deze bestaan uit een flexibel membraan en een metalen plaat (backplate). Op beide platen staat een elektrische spanning. Door de kleine onderlinge afstand (ongeveer 1/100mm!) vormen ze een condensator. Wanneer het flexibele membraan gaat bewegen, ontstaat een spanningsfluctuatie, die door een ingebouwde versterker versterkt wordt vóórdat het via de kabel wordt doorgegeven. Sennheiser heeft voor zijn MKH-serie een variant op dit principe bedacht, waarbij er een hoogfrequente elektrische spanning op de condensatorplaten staat. Geluidstrillingen brengen op deze manier fluctuaties in de frequentie teweeg. Deze worden dan gedetecteerd en versterkt. Uit bovenstaande volgt dat een condensatormicrofoon dus altijd een voedingsspanning nodig heeft, voor het onder spanning houden van het membraan én voor de ingebouwde versterker. Die voeding kan bestaan uit een ingebouwde batterij, of gebeurt via de aansluitkabel. De spanning komt dan vanuit het mengpaneel. Dit wordt 'fantoomvoeding' of 'zwevende voeding' genoemd. Vroeger was de ingebouwde versterker een buizenversterker. Ook nu nog zijn deze 'buizenmicrofoons' populair. De grote microfoons die je in een 'spin' opgehangen ziet in de studio zijn meestal 'grootmembraan-condensatormicrofoons'. Door het grotere membraan-oppervlak kunnen ze ook zeer lage frequenties opnemen. Het grotere membraan dempt ook de hogere frequenties. Deze microfoons klinken daarom 'warm'. Kleinmembraan condensatormicrofoons klinken meestal neutraler. Condensatormicrofoons kunnen zeer hoge frequenties weergeven en hebben weinig ruis en door de ingebouwde versterker een hoge output. Ze worden vooral in studio's gebruikt. Sommige wat steviger uitgevoerde modellen zijn ook geschikt voor live gebruik. Live worden ze vooral gebruikt als overhead microfoons voor de drums, voor het versterken van akoestische instrumenten, als overhead voor een koor en dergelijke. Er zijn ook speciale modellen voor lead-zang.

  Ribbon microfoons. Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij de dynamische microfoon. In plaats van een membraan en een spoel, vangt een zeer dun metalen bandje de trillingen op. Dat bandje fungeert dus in feite als een spoel met één wikkeling. Een Ribbon microfoon of bandmicrofoon kan zeer lage frequenties, tot 30Hz, registreren en was aanvankelijk erg kwetsbaar en zéér gevoelig voor windstoten/blazen. Dit type microfoon beleeft momenteel een grote revival. Hij combineert een natuurlijke klank met veel detail en een diepe warmte, zonder het schrille van sommige condensator microfoons.

  Piëzo microfoons. De kern bestaat uit een speciaal materiaal, dat onder invloed van druk een spanning produceert: het piëzo-elektrisch effect. Hetzelfde effect wordt overigens in piëzo gas-aanstekers gebruikt. Piëzo microfoons worden vooral gebruikt in akoestische gitaren. De piëzo-elementjes zitten dan op de brug, onder de snaren geklemd. Wanneer de snaar boven het element trilt, vervormt het piëzo-materiaal en komt er een spanning uit. Meestal versterkt een ingebouwde voorversterker het geluid nog eerst. Handmicrofoons met piëzo techniek worden al tientallen jaren niet meer gebruikt, vanwege het abominabel 'low-fi' geluid, behalve soms nog door mondharmonica-spelers die op zoek zijn naar de authentieke sound van oude opnames: de "fietslamp"-microfoons, aangesloten op buizen-gitaarversterkers. Oorspronkelijk waren dit overigens oude microfoons uit taxi's!

  PZM's. Een Pressure Zone Microfoon bestaat uit een plaat met op het grensvlak ervan een microfoontje, vaak een elektret. Hoe groter het oppervlak, hoe beter de basweergave. Deze microfoon is geschikt voor het opnemen in de studio van akoestische instrumenten en voor het opnemen van de ruimte-akoestiek, evt. op een afstand van de geluidsbron. Zachte signalen opnemen is meestal i.v.m. de slechte signaal/ruisverhouding af te raden. Dit type microfoons wordt ook oa. gebruikt voor conferenties en in de beveiligingstechniek, ook wel in de opnamestudio, in het theater en soms als bassdrum microfoon binnen in de bassdrum.

  Stereo microfoon. Dit is een setje aan elkaar vastgemaakte microfoons met exact dezelfde specificaties. Een zogenaamd 'matched pair'. Ze zitten soms samen in één behuizing, zodat de microfoon er van buiten uitziet als een normale microfoon. Soms zie je ook de twee microfoons, meestal onder een rechte hoek met elkaar gemonteerd in de zogeheten x-y opstelling. Aansluiten gaat via een speciale stereo kabel: stereo jack (TRS) of een 5-polige stereo XLR-plug. Je gebruikt ze meestal voor (locatie-) opname met een draagbare recorder. Ook voor video opnames worden ze gebruikt. Soms ook als overhead voor drums, percussie of koor. Qua type zijn het vrijwel altijd elektret of condensator microfoons met een klein membraan.

  Digitale microfoon. Dit is meestal een condensatormicrofoon, maar met een ingebouwde Analoog-Digitaal (AD) converter. Zo'n microfoon kan rechtstreeks op digitale opname-apparatuur (AES/EBU) aangesloten worden. Verlies aan geluidskwaliteit door kabels speelt dan geen rol meer. Zo'n microfoon kan via de bijgeleverde software vaak op afstand worden 'bestuurd': richtingkarakteristiek, gevoeligheid en dergelijke zijn in te stellen via een computerprogramma (Neumann Solution D). Op termijn is het misschien mogelijk om de membraantrillingen rechtstreeks in digitale informatie om te zetten.

 • Welke microfoon moet ik kiezen?
  Elke microfoon heeft z'n toepassingsgebied. Soms kan een bepaalde microfoon zeer goed functioneren op een plaats die onverwacht is. Hier geldt één grote regel: klinkt het goed dan is het ok. Toch zijn er enkele parameters waar je rekening mee moet houden:

  Richtingsgevoeligheid. Bij opnames worden vaak rondom gevoelige microfoons gebruikt, dat wil zeggen microfoons die elk geluid, van welke richting het ook komt, even luid opnemen. Zij klinken vaak zeer natuurlijk. Voor live-gebruik zijn deze microfoons door hun sterke neiging tot rondzingen (feedback) ongeschikt. Hier worden richtinggevoelige microfoons gebruikt, met bijvoorbeeld een cardioïde (niervormige) gevoeligheids-karakteristiek. Ze zijn aan de voorkant veel gevoeliger dan aan de achterkant. Een zogenaamde hypercardioïde microfoon heeft dat nóg sterker. Technisch is het moeilijker (dus duurder) om een goed klinkende richtinggevoelige microfoon te maken dan een even goede rondom gevoelige microfoon. Bij sommige studiomicrofoons is de richting-gevoeligheidskarakteristiek in te stellen.

  Maximale geluidsdruk. Is vooral van belang voor het van dichtbij opnemen ('close miking') van luide geluidsbronnen: drums of basgitaarspeakers bijvoorbeeld. De waarde die opgegeven wordt is meestal het aantal dB waarbij de vervorming (THD, Total Harmonic Distortion) 1% bedraagt. De waarde is meestal tussen de 110-150dB.

  Gevoeligheid. Dit is de spanning die de microfoon bij een bepaalde geluidsdruk afgeeft. Meestal aangegeven in mV bij 1 Pascal geluidsdruk (=94dBA). Condensatormicrofoons met een hoge uitgangsspanning hebben vaak nog een verzwakker om bij hoge geluidsdrukken oversturen van het mengpaneel te voorkomen.

  Ruis. Een goede microfoon voorversterker heeft tegenwoordig een signaal-ruisverhouding van zo'n 130dB. Hoe lager het ruisniveau van de microfoon zélf, hoe beter hij geschikt is voor het opnemen van zachte geluidsbronnen.

  Impedantie. Dit is de wisselstroomweerstand van de microfoon. Hoe lager de impedantie, hoe langer het microfoonsnoer kan zijn zonder verliezen te krijgen. Een waarde van enkele honderden Ohms is gangbaar. De ingangsimpedantie van het mengpaneel dient minstens 10x zo hoog te zijn als die van de microfoon.

  Frequentiebereik. Het menselijk gehoor kan trillingen waarnemen van zo'n 20-20.000Hz. Slechts enkele zeer dure studiomicrofoons kunnen al deze frequenties even duidelijk in de goede onderlinge verhoudingen weergeven. Bij sommige microfoons is de frequentiekarakteristiek met opzet niet lineair gemaakt, om het geluid 'bij te kleuren'. Bij veel zangmicrofoons worden lage frequenties (klinkt 'voller') en middenfrequenties (betere verstaanbaarheid)  sterker weergegeven.

  Proximity-effect. Microfoons met een cardioïde gevoeligheidskarakteristiek, of in het algemeen: microfoons die niet rondom gevoelig zijn, hebben de eigenschap lage tonen in verhouding luider weer te geven wanneer de geluidsbron dichtbij de microfoon is (0-5 cm). Dit wordt proximity-effect genoemd. Zangers/zangeressen gebruiken het om hun stem bij bepaalde passages meer 'body' te geven.

  Filters. Om het proximity-effect te temperen zit er op sommige microfoons een lage tonen-filter. Dit wordt dan High Pass filter of Bass Roll Off filter genoemd.

  Off-axis frequentiekarakteristiek. Als bij een richtmicrofoon het geluid schuin van voren komt, is de frequentiekarakteristiek meestal niet meer recht. Vooral hoge tonen worden dan zwakker opgepikt. Bij opnames kan een slechte off-axis reactie ten koste gaan van de ruimtelijkheid, omdat ons gehoor de richtinginformatie vooral uit de hoge tonen haalt.

  Phantom power (zwevende voeding). Een condensator microfoon wordt vaak van de noodzakelijke voeding voorzien door vanuit het mengpaneel of vanuit de voorversterker module de spanning via de microfoonkabel te sturen. Meestal is dat een spanning van 48V. Dynamische microfoons hebben geen spanning nodig, maar hebben er ook geen last van als ze op een ingang met fantoomvoeding aangesloten worden. Als je met fantoomvoeding werkt, sluit dan eerst alle microfoons aan, schakel vervolgens de fantoomvoeding in en zet als laatste de faders open. Anders hoor je gigantische knallen via de speakers, die dan net als je versterker, een grote kans lopen beschadigd te raken!

  Handgevoeligheid. Vooral van belang bij zangmicrofoons. Hiermee wordt bedoeld hoe sterk de geluiden van het bewegen van de microfoon in je hand worden doorgegeven.

  Plopgevoeligheid. vooral bij richtmicrofoons. Bij dichtbij spreken of zingen worden dan 'p'- en 'b'- geluiden en eventueel ook f, h, t en w te hard weergegeven. Een plopfilter monteren brengt meestal uitkomst. Vaak is het intern aangebracht schuimplastic kapje al voldoende.

 • Microfoontips

  Bezuinig niet op microfoons. Wil je een goede weergave en/of weinig kans op rondzingen en oversturing, dan kost je dat een paar duiten. Helaas is het met microfoons grofweg zo dat kwaliteit en prijs in de meeste gevallen hand in hand gaan...

  Koop geen microfoon met aan/uit schakelaar. Die staat altijd op een ongelegen moment uit. Als tijdens de soundcheck de geluidtechnicus het volume hoger en hoger zet en nog steeds niets hoort, zet jij de schakelaar aan: de fluittoon die je dan hoort... Als je tijdens je stageshow met je hand over de schakelaar glijdt, valt plotseling het geluid uit, enz. Vastlijmen dus! In- en uitschakelen van microfoonkanalen ('muten') is de taak van de technicus.

  Gebruik goede kabels en dito pluggen. Professionele systemen werken allemaal symmetrisch, dit wil zeggen met een 3-polige kabel met XLR-pluggen. Goedkopere mengpanelen hebben alleen jack-ingangen, zodat je verloopkabels XLR-jack nodig hebt. Omdat het systeem dan niet meer symmetrisch werkt, heb je meer last van bromstoringen. Fantoomvoeding is onmogelijk met (mono) jack-aansluitingen.

  Pas op met een mengpaneel met fantoomvoeding in combinatie met verlooppluggen XLR-jack: de fantoomvoeding kan door deze verlooppluggen worden kortgesloten! Niet elk mengpaneel kan daar tegen...

  Inregelen tegen rondzingen: probeer tijdens de soundcheck uit hoe gevoelig je microfoon is als je hem in een bepaalde richting houdt, of als je je hand er gedeeltelijk omheen houdt (dan gaat hij namelijk eerder rondzingen). Loop eventueel met je microfoon en onthoud de plek(ken) met rondzing-gevaar. Wijs nooit met de kop van de microfoon richting monitor of PA box! Leg de monitor zó neer dat hij op je oren gericht staat, niet op je knieën of een meter boven je hoofd.

  Zet de microfoon terug op het statief, leg hem niet ergens neer als je hem niet meer nodig hebt.

  Voorkomen van overspraak: overspraak wil zeggen dat een deel van het geluid dat bijvoorbeeld voor de gitaarmicrofoon bedoeld was, in je zangmicrofoon komt. Wanneer je de volgende regels in acht neemt is de kans daarop minder groot. De afstand tussen de microfoons onderling moet op zijn minst 3x de afstand zijn die zit tussen de microfoon en de geluidsbron. Als dus een microfoon op 15 cm voor de gitaarspeaker staat, moet een volgende microfoon verder dan 45 cm weg staan. Overspraak kan ook ontstaan doordat een zangmicrofoon in een rechte lijn voor bijvoorbeeld een gitaarspeaker. Dan 'straalt' het geluid van die speaker recht in de zangmicrofoon, wat vooral storend kan zijn op het moment dat er niet wordt gezongen. Draai in zo'n geval de speaker een beetje van de microfoon af of verplaats de microfoon.

  Houding voor de microfoon. Als je gebogen gaat staan zingen zal het slecht lukken om je longen optimaal te gebruiken. Ga dus recht staan. Zit je gitaar in de weg, neem dan een microfoon met hengel, zodat je recht kunt staan.

  Gemiddeld genomen krijg je met de meeste zangmicrofoons het beste geluid door de microfoon ter hoogte van je kin te houden, iets schuin omlaag gericht. Wil je meer bas, houd hem dan wat dichter bij je mond.

  Oefen om te zingen met microfoon, het is je instrument! Als je een ervaren zangers/zangeressen live ziet zingen, dan zie je dat die bij bepaalde passages de microfoon verder weg houdt, bij andere dichterbij, enz. Alleen door te proberen kun je ontdekken hoe voor jou, met jouw stem en jouw microfoon dat samenspel werkt.

  Statief: blijkt een ongelooflijk gecompliceerd apparaat te zijn voor sommige zangers/zangeressen... Bekijk eens goed hoe het werkt, waar alle schroeven voor zijn. Check of je de microfoon er gemakkelijk in- en uit kunt krijgen en of hij veilig vast zit als je met het statief mocht gaan zwaaien...

  Laat je microfoon niet vallen. Het is een kwetsbaar precisie-instrument. Vaak werkt de microfoon nog wel na een val, maar is de klank veranderd en dat meestal niet in de goede zin!

  Om het risico op struikelen over microfoonkabels te verkleinen, leg je ze zó neer, dat ze langs de randen van het podium liggen, eventueel nog vastgeplakt met gaffa tape. Verleng kabels die te kort zijn met een extra kabel. Een strak gespannen kabel heeft veel te lijden en er struikelt vroeg of laat gegarandeerd iemand over! Als je microfoon van driehonderd euro tegen de vloer knalt, sla je je voor de kop dat je niet één tiende van dat bedrag aan een extra kabeltje had uitgegeven!

  Bescherm je microfoons tijdens vervoer door ze in een goed passend met schuimplastic bekleed koffertje te bewaren.

  Microfoons zijn vatbaar voor vocht. Sla ze dus niet op een vochtige plaats op, laat ze niet 's nachts in je auto liggen en stop er een zakje silica-gel bij in de koffer.

  Door een plotselinge temperatuur-overgang van koud naar warm kan er condens in je microfoon neerslaan, vooral als je er meteen in gaat zingen (vochtige adem). Laat de microfoon dus even een uurtje opwarmen.

  In de kap van je microfoon komt vuil. Als je dat wilt verwijderen, draai dan de kap er voorzichtig af en blaas hem schoon. Doe dat NIET als de kap nog op de microfoon zit! Je kunt eventueel het gaasje ook met water en shampoo wassen, daarna erg goed uitspoelen en laten drogen. Het binnenwerk en kapsel kun je door iemand met verstand van zaken laten reinigen. Dat zal normaal niet snel nodig zijn.

  Voor veel microfoons kun je een plopfilter krijgen. Dat is een kapje van een speciaal soort geluidsdoorlatend schuimplastic, dat onder andere 'p'-klanken dempt. Bijkomend voordeel: er komt geen speeksel in je microfoon.

  Rook is slecht voor je longen en óók voor je microfoon. Er komt een laagje aanslag op het membraan, dat dempt met name de hoge tonen.

  Ga niet staan blazen in je microfoon en ga er niet op slaan, bij wijze van 'one two test', zéker niet bij een dure en gevoelige condensator microfoon! Zo kun je het membraan beschadigen.